شبه الماس ها

شبه الماس ها

الماس نه تنها سخت تر از گوهر های طبیعی است بلکه سخت تر از تمام شبه الماس ها بوده و به دلیل سختی بالا، اتصال صفحات تیز داشته و صفحات آن به خوبی صیقل می خورند. در صورتیکه در شبه الماس ها اتصال صفحات به صورت گرد تر بوده و با استفاده مکرر دچار خط و سائیدگی می شوند.
شبه الماس ها هیچ کدام ساختمان شیمیایی و فیزیکی همانند الماس نداشته و تنها از نظر ظاهری با الماس شباهت دارند. الماس های طبیعی دارای جلای بهتری نسبت به شبه الماسها می باشند. الماس دارای وزن مخصوص 52/3 بوده که کمتر از اکثر شبه الماس ها است. بدین معنی که اگر دو سنگ الماس و شبه الماس را با برش و اندازه یکسان در دست داشته باشیم شبه الماس سنگین تر خواهد بود.
این شبه الماس ها عبارتند از:
شیشه (Glass)
سفایر مصنوعی (Synthetic Sapphire)
اسپینل مصنوعی (Synthetic Spinel)
زیرکن (Zircon)
روتایل مصنوعی (Synthetic Rutile)
استرونیوم تیتانایت (Strontium Titanate)
ییترویم آلومینیوم گارنت (YAG( Yittrium Aluminum Garnet))
گادولینیوم گالیوم گارنت (GGG (Gadolinium Gallium Garnet))
کیوبیک زیرکنیای مصنوعی (Synthetic Cubic Zirconia)
مویزنایت مصنوعی (Synthetic Moissanite)

شیشه (Glass)
در سال های متمادی شیشه به عنوان شبه الماس به کار می رفت. حدود قرن شانزدهم، اروپاییهای شیشه ساز دریافتند که با اضافه کردن سرب اکسید شده به شیشه می توان آنرا به طور قابل توجهی شفاف و براق نمود که این کشف موجب شد تا شیشه به عنوان شبه الماس استفاده شود.
شیشه از براقی، جلا و سختی کمتری نسبت به الماس برخوردار بوده و دارای ضریب شکست(RI) کمتری نیز می باشد. شیشه دارای یک ضریب شکست (SR) بوده و RI آن بین 1/47 تا 1/70 و دارای وزن مخصوص(SG) بین 2/30 تا 4/50 می باشد. سختی شیشه بین 5 تا 6 است.

سفایر مصنوعی (Synthetic Sapphire)
این سنگ دارای دو ضریب شکست می باشد. RI آن 1/762 و 1/770 می باشد. سختی آن 9 ، SG آن 4 و دیسپرژن آن 0/018 می باشد.

زیرکن (Zircon)
این سنگ یک شبه الماس طبیعی بوده و دارای دو ضریب شکست است (1/98 – 1/92 =RI) دارای سختی 6 تا 7/5 و SG 4/73 و دیسپرژن 0/038 می باشد.این سنگ به دلیل سختی پایین دارای خط و خش و پریدگی های زیاد بوده و دارای دوبینی (Doubling) قوی می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.